1. posiedzenie Senatu – drugi dzień


1. posiedzenie Senatu – drugi dzień


0

Drugiego dnia posiedzenia Izba zdecydowała jednogłośnie, że połączone zostają dotychczasowe komisje: Spraw Zagranicznych i  Spraw Unii Europejskiej  i powstała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Natomiast z dotychczasowej Komisji Gospodarki Narodowej  zostały wydzielone kwestie związane z gospodarką przestrzenną, budownictwem, transportem, łącznością i powstała

Komisja Infrastruktury. Komisja Gospodarki Narodowej natomiast będzie nosiła nazwę – Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Oznacza to, że w Senacie IX kadencji pozostanie 16 komisji stałych, tak jak do tej pory.

Nowo powołane komisje i ich przewodniczący to:
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych – przewodniczący Grzegorz  Bierecki
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności  –   przewodniczący Andrzej Stanisławek
Komisja Infrastruktury –  przewodniczący Stanisław Kogut
Komisja Kultury i Środków Przekazu –  przewodniczący Jerzy Fedorowicz
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu – przewodniczący Kazimierz Wiatr
Komisja Obrony Narodowej – przewodniczący Jarosław Rusiecki
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – przewodniczący Michał Seweryński
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich  – przewodniczący Sławomir Rybicki ( komisja i jej przewodniczący zostali powołani pierwszego dnia obrad)
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej – przewodniczący  Jarosław Duda
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi – przewodniczący Jerzy Chróścikowski
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – przewodniczący Piotr Zientarski
Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą – przewodnicząca Janina Sagatowska
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej – przewodniczący Marek Rocki
Komisja Środowiska – przewodniczący Zdzisław Pupa
Komisja Ustawodawcza –  przewodniczący Bohdan Paszkowski
Komisja Zdrowia – przewodniczący Waldemar Kraska

Jestem członkiem:

1)Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Przedmiotem działania tej komisji są: organizacja i rozwój badań naukowych, system kształcenia i wychowania, system doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry naukowej, sprawy dzieci i młodzieży, poradnictwo zawodowe dla młodzieży oraz przygotowanie absolwentów szkół średnich i wyższych do zatrudnienia, kultura fizyczna i sport, organizacja instytucji naukowych i oświatowych, współpraca naukowa z zagranicą.

2)Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

Przedmiotem działania tej komisji są: prawna ochrona rodziny oraz problemy ekonomiczne, mieszkaniowe i wychowawczo-kulturowe rodziny, polityka socjalna państwa, polityka w zakresie demografii, polityka państwa dotycząca osób starszych, prawo pracy, polityka zatrudnienia i walka z bezrobociem, system ubezpieczeń społecznych, ochrona pracowników, w tym bezpieczeństwo i higiena pracy, problemy osób niepełnosprawnych.